De Kaart

Hoofdpagina


Anno 1998

Fragment uit: "kroniek der stad Roermond"

Werkzaamheden

Verrassing 2003

De Kattentoren
bijdrage
Gerard vd Garde

 

 

 

Fragment uit:"Kroniek der Stad Roermond van 1562-1638".Oktober 1577:
"Den 19,20,21,22,23 ende 24 der selver maent Octobris syn byden Staeten gantz stil overbracht, derwegen die Hoichduytschen bynnen Ruremunde seer goede gelegentheit gehadt, om hun wyders te provianderen ende hebben over sulcx ierstlich Bracht ende daer naer Vlodorp ende Postart omgeslagen ende gespoliert ende den rooff bynnen Ruremunde gebracht. In desen lesten daegen hebben die Hoichduytschen mit gantzer gewalt aengefangen, der abdissen Steyl toe te batten, om die watermeulens weder in esse te bringen, waer inne sy sich gantz dapper ende wel gethoent, wie insgelicken die over die brugge lagen, die plaetse mit een duergaende schantz gesterckt, item dat vendel buyten Jnop liggende, een schantz onder den grooten bollewerck voir St.Jansporte sich naerden Cattenthorn vuyt draegende, gemaeckt."

November 1577:
"Den 9 Novembris twee vuytleggers aent hoichschoer van Asselt komen, die welcke als sy etlicke schuet opder stadt ende den bollewerck voir St.Jansporte gedaen hadden, sich weder neder waerts gegeven ende sich aen dat schaephuys aenden ancker gelagt, nae welcken vanden Cattenthorn ende vuyt de hoeven tegens Carthuseren cloister mit etlicke veltstucxkens menigen schuet geschiedt, edoch en syn daerom nyet vertogen. Op den selven dach naeden middach hebben die Gelrissche anderwerff eenen trompetter aenden Hoichduytschen geschickt, den sy verblindt vuyt ende in geleydt, der hunluyden nochmaels aengesonnen, die stadt te ruymen mit presentation van 8 maendt soldts oft andersints te verwachten des criechs ongemack ende ongeluck. Daerop der overste geantwordt wie hierbevoeren, nemptlich wie hem sulcx nyet en gebeurde te doen sonder Don Johans, als synen oversten veldtheere, advys ende consent, daerom wan daer van ietwes geschien sol, moeste hy ierst den selven derhalven versuecken ende syne resolution daer over ontfangen hebbende, wol sich der gemeess hlden ende soe die Staeten damit gesadight werhen, wel goet, soe nyet, were hem oick evenveel, hy hadde oick cruydt ende loot voir hun. Ende wie wel die knechten meerendeils op dese presentation gerne solden verstaen hebben, soe heeft doch der overster mit vertroistinge des ontsatz, hun daer toe gebracht, dat sy noch 14 daegen die stadt voir Don Johan halden ende opden ontsat wachten sollen. In gelycker vuegen heeft den Graeff van Hollach(Hohenlohe),(den Prince van Orangnien mit etlicke vendels den Gelrisschen toe hulp toegeschickt) aenden Oversten Pollwyler gescreven, daerop geantwordt als boven."

November 1577:
"In desen verleden daegen, item den 15 ende 16, die Staeten gemeynlich alle daege, oick somwylen des nachts, soe te velde aende schantzen, als te water vuyte vuytleggers mit den Hoichduytschen gescharmutseert ende is den 16 vurscr. Christoffer Naegell, hopman Caterbachs vendrich, aenden Cattenthorn duer syn heuft geschoten ende om tleven comen. Dieser is een dapper ende gantz billicher man geweest, der noch wyn, noch byer gedroncken, is mit dat vendelen inder Munster kercken begraeven ende vanden anderen vyer vendrichs gedraegen worden. In desen selvigen daegen, die Gelrisschen meerendeil van Swaemen op gebroecken ende sich te Maesneyl ende Leuwen naerder om die stadt gelaght, weshalven oick wyders nyet wel moegelick geweest, bodtschappen bynnen te crygen oft vuyt te schicken. Ende om boden aen Don Johan naer Lutzemborch te schicken ende duer der Staeten leger heymlich te brengen, heeft Pollwyler inden wusten nacht somwylen, wie noch den 16 deses, met etlicke vuytgeschickte knecht der Staeten leger doen besuecken ende eenen alarm aldaer aengestelt ende is sulcx den boden somtyts geluckt ende oick duck tot hunnen ongeluck geraeden. Insgelycken in dese daegen hebben die Hoichduytschen in eenen thorn verborgen gevonden beneffens ein yseren geschut, dat sie op raeder gelacht, beneffens oick buspolver, welches quantiteit sy seer groot maeckten ende daerover seer getrumpheert hebben, villicht om dattet den Staeten voircomen mochte dat sy noch wel gemoeyt waeren."

3 November 1578:
"Den 3 Novembris die Hoichduytschen bynnen Ruremunde liggende syn mit etlicke Spaensche ruyters int landt van Valckenburch getoegen, om etliche Staeten ruyters aldaer onversiens opte lichten ende to slaen. Dan soe die selve der Hoichduytschen aencompst gewarh worden, hebben sich opden huyse Ansellrae (=Amstelrade) gesalviert, weshalven die Hoichduytschen dat dorp aengesteken ende verbrandt ende soe weder gekeert, ende soe sulcx schier dagelicx geschiede is de stadt van Ruremunde, hoewel dat tot heurer onschuldt, in quaden naeme over al de wereldt comen. De overster lieutenant Vegersheim heeft in deser tyt dat vleeshuys op costen der vleesheuwer doen oprusten ende opder gemeynten costen een bollewerck achter den Cattenthorn gelaght.
Uit:'De Handelingen van den Magistraat der Stad Roermond" Van het jaar 1596 tot en met het jaar 1696.
(Ook wel:"Donderdagse Protocollen" genoemd) Door: A.F.van Beurden. (1903)


6 April 1600:
De weg tusschen de St.Johans Poort en den Kattentoren wordt verlegd.

23 Januari 1603:
De Kattentoren wordt hersteld.


3 November 1605:
Wachthuizen: De Craenpoort en de Mert,Speulport en St.Johansport, Muurkensport en Kattentoren, Nielderport en Scheuerstein, Swartbroeck en de Bress, Eselsport en St.Franciscus, Brugport, in de Voerstadt,Den Cuijrer op den Toeren.

18 Juli 1658:
De open plaats der muur aan de Bres te repareren met palissaden. Er zal een schildwacht geplaatst worden tusschen den Sint Janspoort en den Cattentoren aan de Leegemuur op het halfmaanken; idem tusschen de Moerkens en Neelderpoort op ten Schewensteyn, tusschen de Nielderpoort en de Bres, 2 schildwachten een op St.Cornelistoren en de ander aan de gevallen muur.

1 Juli 1662:
De magistraat permitteert Baron de Hoensbroeck een oven van 100.000 steenen te zetten omtrent den Cattentoren.

6 Maart 1665:
De dijk van St.Janspoort tot den Cattentoren zal opgemaakt worden. (31 Mei 1665: 2e grote stadsbrand)

18 Maart 1683:
De Ursulinen zullen een steenoven mogen zetten bij den Kattentoren, de Penitenten een op 't Cruijs. De ursulinen zullen hunne kerk van St.Joseph opbouwen.

23 Juni 1683:
Eigenaren gelegen aan de leege muur bij den Cattentoren.