Overkwartier

Inleiding

*Achtergrondinfo
*Reinhoud II
*Hertogenlijk Hof
*Bouw-
werkzaamheden
*Waar aan werd
gebouwd
*Politieke
ontwikkelingen

*Rondwandeling

*Ter afsluiting

 

 

2. REINOUD II VAN GELRE

Onenigheid tussen graaf Reinoud I van Gelre en z'n gelijknamige oudste zoon leidde ertoe dat Reinoud II omstreeks 1318 het bestuur over het graafschap overnam en z'n vader zelfs van 1320 tot diens dood in 1326 opsloot op het kasteel Montfort . Kort daarna, op 26 maart 1327, verpandde Reinoud II 'onse bourgh ende onse lant van Montfort' aan graaf Gerard van Gulick, als onderpand voor een lening van 12.000 Tournoise ponden . Wanneer Reinoud deze leenschuld inloste is niet bekend. In ieder geval was het niet later dan 1337, want in oktober van dat jaar maakte de graaf van Gelre weer gebruik van het kasteel .

In de eerste jaren van z'n bewind waren Reinoud's binnenlandse activiteiten sterk gericht op consolidatie van het uitgestrekte graafschap door het verlenen van land- en dijkrechten en het inrichten van een bestuursorganisatie. Dit noodzaakte hem tot grote mobiliteit, want om te regeren moest de gebiedsheer in persoon rondtrekken. Hierbij werd hij vergezeld door een hofhouding van zo'n 30 tot 40 personen, bestaande uit raadsheren, ambtenaren, bodes, knechten en keukenpersoneel . Tijdens deze reizen maakten Reinoud en z'n gevolg gebruik van vaste verblijfplaatsen, waaronder het kasteel Montfort.

Honderdjarige Oorlog (1337-1453)
Reinoud II was ook internationaal actief. Zo onderhield hij contacten met diverse Europese vorsten, waaronder Lodewijk van Beieren, Philips VI van Frankrijk en Eduard III van Engeland, met wiens zus Alionora hij in 1332 huwde. Deze internationale contacten droegen bij aan het groeiend aanzien van Gelre, dat z'n bekroning vond in de verheffing van de graaf tot hertog in 1339. Keerzijde was dat Reinoud als zwager en bondgenoot van koning Eduard III van Engeland betrokken raakte bij diens conflict met Frankrijk, dat in 1337 leidde tot het begin van de zogenaamde Honderdjarige Oorlog. Hoewel deze oorlog tot 1453 duurde, werd in werkelijkheid slechts bij tussenpozen gevochten en kenmerkte de oorlog zich door onderhandelingen en jarenlange wapenstilstanden.

Het eerste teken van Reinoud's betrokkenheid bij de Honderdjarige Oorlog dateert uit oktober 1337, toen hij als zaakwaarnemer van Eduard III op het kasteel Montfort gezanten van de Franse koning ontving . Ook in de daaropvolgende jaren trad Reinoud regelmatig op als zaakwaarnemer van de Engelse koning. Door deze diplomatieke activiteiten nam het belang van het kasteel Montfort als residentiemogelijkheid toe: het lag in de zuidelijkste punt van Reinoud's gebied, van waaruit hij makkelijk met andere vorsten en gezagsdragers kon samenkomen . Deze residentiefunctie komt prominent naar voren in de geraadpleegde hofrekening: tussen 18 maart 1342 en 1 november 1343 verbleef de hertog van Gelre 20 maal in Montfort, in totaal 141 dagen. Daarmee was Montfort in deze periode de belangrijkste residentie in het hertogdom .