Hoofdpagina

Het gangbare
beeld

De verwoeste
nederzetting

De 13e eeuwse
stadsommuring

Muur of wal?

De Kattentoren

De nieuwe poort

Rondelen?

Dwangburcht

Het einde van een
tijdperk

Conclusies

Cijnsregister

Illustraties,
bijschriften en afkortingen
.

 

Stadsuitbreiding en stadsommuring in middeleeuws Roermond

Swalmerstraat tegenover Lombardstraat (nu: Jesutenstraat) tot hoek Wernerstraat

 

Nr.

Cijnsregister 1483

 

Andere bronnen

 

(fol. 14) Swaelmerstraet

 

 

 

(fol. 14-14vo: zes vermeldingen)

 

1

Willem Scrooder nu Gerart van Pardeleer

 

Noch Willem Scroeder nu Gerart Parle (Pardeler)

 

Gerarts huijs van Pardeler

 

iij den. i hoen

 

 

iij den. i hoen

 

iij den. i hoen

16-09-1460

       Geraert van Paelre (Pardeler)

2

Heinrick Houffsleger

iij den. i hoen

16-09-1460

       Meester Henrick Hoeffslegers bezit

       een huis op de Swalmerstraat

       tussen Geraert van Paelre (Pardeler) en Ermgarde (van Blitterswijck, weduwe van de op 23-07-1446 in Luik vermoorde Henricus) van Loeven

 

(fol. 14vo-15: zeven vermeldingen, in ieder geval deels aan zuidkant van de straat blijkens de laatste op den oorde vanden bombs straete (lombs straete) (op de hoek van de Lombardstraat, nu Jesutenstraat), waarna de telling weer verdergaat aan de noordkant van de Swalmerstraat)

 

3

Hijnsen kinder van Loenen (Loeuen)

 

 

 

 

Ende zijnen hoff daer affter was des greven hoffstadt

 

vj den. ij hoenre

(blijkens cijnsbedrag dubbel huis)

 

 

ij gued

16-09-1460

       Ermgarde (van Blitterswijck, weduwe van de op 23-07-1446 in Luik vermoorde Henricus) van Loeven

01-05-1486

       Johan Hillen (en zijn vrouw Mechteld, dochter van Henricus van Loeven en Ermgard van Blitterswijck) bezit(ten)

       een (dubbel) huis op de Swalmerstraat, voorheen in bezit van Heynric van Loeven

28-01-1491

       Johan Hillen (heeft eerder verkocht en) heft (bij de kopers) een rente ten laste van

       twee huizen op de Swalmerstraat

       naast Derick van Kruchten

4

Dirck Steijnvitsere (Steijnbitser)

 

 

 

 

Ende de hoffstadt achter des greven hoffstadt tsamen

 

vj den. ij hoenre

(blijkens cijnsbedrag dubbel huis)

 

 

iiiij

02-11-1397

       Hille Losschartz?

29-10-1455

       Dirk Steynbitser

28-01-1491

       Derick van Kruchten

22-10-1488

       Deric van Kruchten

5

Herman Wolffs huijs nu Frederich

 

Die stellinge daer achter des greven hoffstadt

 

iij den. i hoen

 

 

iiiij guetz gelez (geltz)

02-11-1397

       Herman Wolff en zijn vrouw Metke bezitten

       een huis op de Swalmerstraat

       naast Hille Losschartz

18-10-1430

       Herman Wolff

29-10-1455

       Heynrick Kupenbijnder en zijn vrouw Gryete bezitten

       een huis op de Swalmerstraat, voorheen in bezit van Herman Wolff

       tussen Dirk Steynbitser en Jenken ynt Hert

14-05-1459

       Heynrick Kupenbynder bezit

       een huis op de Swalmerstraat, voorheen in bezit van Herman Wolff

22-10-1488

       Katherine Frederix en haar man Willem Kremer van Thorn, Neese Frederix en Hilleke Frederix, gezusters, verkopen

       aan Johan van Baickhoven en zijn vrouw Kathryne Raitz

       een huis met toebehoren op de Swalmerstraat

       tussen Deric van Kruchten en wijlen Ghijse van Bracht de bakker

21-10-1510

       het huis genaamd Inden Wolff

6

Guebel van Besel nu Willem In den Leeuwe

 

Ende die becker, gilt (is verschuldigd) Willem (In den Leeuwe) twee deel Der becker eijn deel

 

iij den. i hoen

02-11-1397

       Hille Losschartz?

18-10-1430

       Gobbel van Byesel bezit

       een huis op op Swalmerstraat

       naast Herman Wolffs

29-10-1455

       Jenken ynt Hert

21-02-1462

       Gobbel van Besel

 

21-05-1511

       Klaes van Haeren en zijn vrouw Katheryne bezitten

       een huis op de Swalmerstraat genaamd Der Lewe

 

22-10-1488

       wijlen Ghijse van Bracht de bakker

21-10-1510

       Lysken Becker van Eyck claimt van haar vader gerfd te hebben

       een huis op de Swalmerstraat, volgens haar ten onrechte gebruikt door (haar buurman) Claes van Haren

       naast het huis genaamd Inden Wolff

7

Die camer daerbij

 

 

 

 

Peter gilt voor die camer ende selve

-- (origineel beschadigd en incompleet?)

 

 

-- (origineel beschadigd en incompleet?)

21-02-1462

       Gadert van der Nuwerstat en zijn vrouw Tuele, die de helft van het goed heeft gerfd van haar vader Geraert Fretops en de andere helft heeft verworven van haar broer, bezitten

       een huis op de Swalmerstraat

       tussen Gobbel van Besel en Brucker van Vlodrop

 

21-05-1486

       Peter Schere

22-07-1490

       Arnt Droichschere

8

Kuijper

-- (origineel beschadigd en incompleet?)

21-02-1462

       Brucker van Vlodrop

 

21-05-1486

       Boyen Jansson en zijn vrouw Lysken Sclup (?), dochter van Johan Kuper (van Scheerwech?), bezit

       (een deel van) een huis op de Swalmerstraat

       tussen Peter Schere en het hoekhuis met de Wernerstraat

 

22-07-1490

       Sille Teuwer en zijn vrouw Henrica, die het goed gerfd heeft van haar vader Johan (Kuper?) van Scheerwech, verkopen aan

       Ernke Nijs de kretmecker (kistenmaker) en zijn vrouw Kathrijne Nelen

       hun deel van een huis op de Swalmerstraat

       tussen Arnt Droichschere en het hoekhuis met de Wernerstraat

9

Dat huijs opden oorde (op de hoek)

-- (origineel beschadigd en incompleet?)

21-05-1486

       het hoekhuis met de Wernerstraat

22-07-1490

       het hoekhuis met de Wernerstraat

 

 

Op de Oever (nu: Pastoorswal) tegenover Wernerstoren richting Kerkstraat

 

Nr.

Cijnsregister 1483

 

Andere bronnen

10

(fol. 15) Heijn van Buel op den oorde (op de hoek) bij Heeren

(fol. 15vo) Wernaerts thoerne dat des greven Hoffstadt plagh te zijn

 

 

 

vij guede

 

11

Melijs Offermans wijff des greven hoffstadt pleech (plach) te sijn

 

 

vij goede

 

12

Heere Mattheus Harnot (Karnot) vicarius nu heer Gerrijt

 

 

iij den. i hoen

17-11-1484

       Peter Schomacker, die het goed (van zijn schoonouders) gerfd heeft, bezit

       (een kwart) huis op de Oever

04-03-1488

       Peter Scomeker (als vruchtgebruiker van goed van zijn overleden vrouw) en (zijn aanstaande erfgenamen) Derick Zedelmeker, diens zoon(s) Dryes Zedelmeker en Medard Zedelmeker en diens vrouw Kathrijne Witmekers, verkopen aan

       Kerstken van den Velde, vicaris

       een kwart van een kamer en hoefstad op de Oever

       naast genoemde Kerstken

 

25-01-1425

       Janni Kuysschleghers

19-05-1486

       Johan van Haen en zijn vrouw Ermgard (Kuwesleger) (hebben eerder verkocht en) heffen (bij de kopers) een rente ten laste van

       3/8 kamer op de Oever waarvan Kersten van den Veldt, priester, vicaris, ook 3/8 bezit

       naast genoemde Kersten van den Veldt

 

25-01-1425

       de vicaris bezit

       een huis op de Oever

       tussen Arnold Netkens en Janni Kuysschleghers

14-05-1430

       Hilke van Wijnarde

11-06-1439

       wijlen Hilke van Wijnarden

ca. 1450

       de vicaris bezit

       een huis op de Oever

13

Dat Huijs onser vrouwen Altaer

iij den. i hoen

25-01-1425

       Arnold Netkens

14-05-1430

       Arnolt Neutken, die het goed gerechtelijk heeft verworven van Dederic Renarts, en zijn zoon Peter verkopen aan

       Johan van Essen, priester, pastoor te Echt

       een huis met toebehoren achter de muren op de Oever bij de Wernerstoren

       tussen de gaerde van Henrick van Loenen (Loeuen) en Hilke van Wijnarde

11-06-1439

       Johan Kaldenhoff van den Essen, priester te Echt, bezit en verleent ten behoeve van het altaar van O.L. Vrouw in de parochiekerk een erfrente op

       een huis en erf tegenover de stadsmuur

       tussen de poortweg van Henric van Loenen (Loeuen) en wijlen Hilke van Wijnarden

3/

2/

1

Heijnsen wijff van Loenen (Loeuen)

Henrich Houffsmit

Gerrit van Pardeler

 

Truij Baijen nu Gerrijt van Barle (Pardeler)

Heur. (Henrich) Houffsmit

 

zamen iij den. i hoen

 

 

 

 

iij heller i hoen

14-05-1430

       de hof van Henrick van Loenen (Loeuen)

11-06-1439

       de poortweg van Henric van Loenen (Loeuen)

 

 

Swalmerstraat tussen Wernerstraat en St. Jansstraat (niet vermeld in cijnsregister 1483)

 

Nr.

 

14

06-10-1454

       Heynrick Voegels en zijn vrouw Lysabett bezitten

       een hoekhuis op de Swalmerstraat, waarop voor de laatbank van de hof van Asselt een erfrente van 2 rijnsguldens en 1 oort wordt gevestigd (die op 12-12-1467 voor de laatbank van de hof van Asselt wordt overgedragen aan de Huisarmen)

       naast Vullinc van Holtmoelen

08-03-1488

       Gaidert Vogel

14-11-1517

       Gaedert Voegels

 

1589

       Jan van Wijlre bezit

       een huis op de Swalmerstraat, eerder in bezit van Wulm Vijlen, waarop een rente van 1 goudgulden en oort ten laste van de Huisarmen is gevestigd

1592-1597

       de vrouw van Jan van Wijlre bezit

       een huis op de Swalmerstraat, eerder in bezit van de vrouw van Wulm Wijlen, de helft van een goed waarop in 1454 een rente van 2 goudguldens en 1 oort is gevestigd die in 1467 aan de Huisarmen is overgedragen

 

1580

       Voegels bezit

       een huis op de Swalmerstraat, waarop een rente ten laste van de Huisarmen is gevestigd die achterstallig is geworden, waarvoor het te betalen restant in de voogdij wordt bepaald op 4 guldens en 5 stuivers

1587/1588

       Han Coick (Koick) bezit

       een huis op de Swalmerstraat, eerder in bezit van Fran Vogels, waarop een rente van 1 goudgulden en oort ten laste van de Huisarmen is gevestigd die hij door gedeeltelijke afkoop met 100 guldens vermindert tot 1 gulden en 1 kapoen

1589

       Han Coick (Koick) bezit

       een huis op de Swalmerstraat, eerder in bezit van Fran Vogels, waarop een rente van 1 goudguldens en oort ten laste van de Huisarmen was gevestigd die vorig jaar is verminderd tot 1 gulden en 1 kapoen, welke rente hij verder afkoopt met 60 guldens

1592-1597

       Fran Vogels bezat

       een huis op de Swalmerstraat, zijnde de helft van een goed waarop in 1454 een rente van 2 goudguldens en 1 oort is gevestigd die in 1467 aan de Huisarmen is overgedragen, welke helft inmiddels is afgelost

15

06-10-1454

       Vullinc van Holtmoelen

08-03-1488

       Sybrecht van Holtmolen, die het goed gerfd heeft van zijn ouders c.q. verworven na deling met zijn broers en zusters, en zijn vrouw Heylwig van Broickhusen verkopen aan

       zijn broer Henrick van Holtmolen, priester

       het eerste van twee huizen naast elkaar in de Swalmerstraat tussen Gaidert Vogel en Jhelis Kremers

       tussen genoemde Gaidert en genoemde Sybrecht zelf

14-11-1517

       Wylhem van Vrymershem (mogelijk via Helwig van Holtmoelen genaamd Van Frimershem erfgenaam van Henrick van Holtmolen) bezit

       een huis (of twee huizen?) in de Swalmerstraat

       tegenover de Hegstraat

       tussen Gaedert Voegels en wijlen Jelis Kremer

16

08-03-1488

       Sybrecht van Holtmolen, die het goed gerfd heeft van zijn ouders c.q. verworven na deling met zijn broers en zusters, en zijn vrouw Heylwig van Broickhusen verkopen aan

       zijn broer Henrick van Holtmolen, priester

       het tweede van twee huizen naast elkaar in de Swalmerstraat tussen Gaidert Vogel en Jhelis Kremers

       tussen genoemde Sybrecht zelf en Jhelis Kremers

14-11-1517

       Wylhem van Vrymershem (mogelijk via Helwig van Holtmoelen genaamd Van Frimershem erfgenaam van Henrick van Holtmolen) bezit

       een huis (of twee huizen?) in de Swalmerstraat

       tegenover Hegstraat

       tussen Gaedert Vogels en wijlen Jelis Kremer

28-04-1550

       Vrymersum

05-08-1569

       Vrymerschem

17

13-04-1417

       Geliss Kremer bezit

       een huis

       in de Swalmerstraat

       waarachter zich het eerste huis in de St. Jansstraat bevindt

08-03-1488

       Jhelis Kremers

14-11-1517

       wijlen Jelis Kremer

 

29-12-1554

       Gaert Houfft

22-10-1561

       Gourt Hoefft en zijn vrouw Catrijne (Zell) verkopen aan

       Johan Vynck en zijn vrouw Geertruyde van Cruchten

       een plaats (en huis) ut in litera

       waarvoor kopers bij wijze van betaling (mede) aan verkopers overdragen een rente ten laste van hun plaats en hun huis op de Swalmerstraat

29-11-1561

       Elizabeth Hoefft naast

       een plaats (en huis)

       zoals (op 22-10-1561) door Gaert Hoefft verkocht aan Johan Vynck

       waarvoor koopster bij wijze van betaling (mede) aan verkopers overdraagt een rente ten laste van haar plaats en haar huis op de Swalmerstraat, uitkomende op de Oever

 

27-09-1550

       Lysbett Kremers, vrouw van Dederich van Cruchten, draagt over aan

       Marie, haar dochter met wijlen (haar man) Peter in die Croen

       haar vruchtgebruik op (1/16 van) een huis op de hoek van de St. Jansstraat

       Marie, dochter van wijlen Peter in die Croen (alias ingen Ingell) en Lysbeth Kremers, mede namens haar minderjarige broer Gaertken, verkoopt aan

       Sylis en Goessen, kinderen van wijlen Arnt Zelis

       1/16 van het huis ut supra

15-11-1562

       Gairt ingen Ingell de jonge en Johan van Lyn namens zijn kinderen (bij Marie in die Croen alias ingen Ingell) verklaren dat

       hun (schoon)vader Peter in den Ingell en zijn vrouw Elyzabeth verkocht hebben aan

       Selis en Goessen Selis, kinderen van Arnt Selis

       de helft van een huis en erf op de hoek van de St. Jansstraat

05-08-1569

       Goetzen Zeliss en zijn vrouw Merrie bezitten

       een (deel van een) huis in de Swalmerstraat op de hoek van de St. Jansstraat

       naast Vrymerschem