Figuur 4: kopie uit 1906 van een kaart van het "prekadaster" uit 1819, met weergave van de in de 19e eeuw goeddeels
geslechte middeleeuwse stadsmuur. In de westelijke stadsmuur is een aantal vierkante of rechthoekige, en dus mogelijk
zeer oude muurtorens te zien. Tussen de Wernertoren en de hoek St. Jansstraat/Swalmerstraat, en vervolgens verder
ten zuiden van de Swalmerstraat, loopt een perceelsgrens die niet correspondeert met de stratenloop. (kaart GAR)