Terug naar de kaart.
De Kaart

 

9 juli 1665

ROERMOND - Christoffel Schenck van Nydeggen, heer van Hillenraad etc.,
vraagt van de stad Roermond enkele vrijdommen bij de herbouw van zijn
afgebrand huis op de hoek van de Bakkerstraat aldaar.

"Geeft dienstelijcke te kennen heere Christophre Schenck van Niedeken, heere
tot Hillenraet, Swalmen, Asselt etc. hoe dat door den onverwachten brandt
sijne behuysinghe op den hoek van de Beckerstraet tenemael geruineert is
ende nu wel van meynunghe soude sijn, deselve met andere daeromtrent
gelegenene ende aengecochte plaetsen in eene betere forme te betimmeren, dan
gemerckt den poel, soo daertegens leyt hierinne merckelijck obsteert, vuyt
oirsake, dat denselven somer ende winter met allerley vuylicheyt is, ende
blijft vervuilt, sonder voor off achterwaarts eenich afftreck te hebben,
t'welck een onvuytsprekelijcken stanck ende ongesondene dampen veroirsaeckt,
oock geen ofte weenigh dienst in tijt van brandt can doen, soo versoeckt den
heere remonstrant seer dienstelijcke dat hem gepermitteert mach worden, den
voors, poel te vullen ende gelijck de gemeyne straet t'effenen, soo tot
verhoedinghe van sieckten als meerder cieraet deser stadt.
Daerenboven, dat U.W. ende E.E. vuyt bewegende oirsake gelieven
grootgunstelick den voorss. aen te vangene timmer, van alle ordinaire ende
borgelijcke lasten van billeteringhe, tocht ende wacht te bevrijden, niet
alleen ten opsichte van den heeren remonstrants persoon, maer oock van naer
te laetene weduwen ende andere persoonen annex aen't huys Hillenraet, die
daerinne mochten comen te woonen, ende dewelcke totte riddercamere deses
quartiers sijn gequalificeert offte (tot competenten ouderdom gecomen
sijnde) hun daertoe connen qualificeren, t'welck doende etc.

[met apostille:]

Den Eh. Magistraet vuyt bewegende redenen vergunt aen den heere remonstrant
aengaende het huys t'welck sijn weled. tot sijnige wooninge in dese stadt
sal opbouwen, vrijheyt ende exemptie van gemeyne borgerlicke lasten als
billetteringe van soldaeten, tocht ende wacht, soe ten opsienen van sijne
persoone als weduwe ende kinderen die daerinne sullen moghen commen te
woonen gequalificeert sijnde te compareren totte riddercamere deses
Overquartiers, dan int voorder versueck van dese en can noch ter tijt niet
getreden worden - actum Ruremunde den ix july 1665

[w.g.]

A. Pollart

[dorso:]

Requeste voor heere Christopre Schenck van Niedeken heere tot Hillenraet,
Swalmen etc.

[ander handschrift:]

ende permissie van den magistraet van Ruremunde van exemptie van logement,
tocht ende wacht voor hem den heer van Hillenraedt etc. ende sijne kinderen
mits opbauwende sijn huys aldaer."

Archief Schloss Haag, inv.nr. 3857 (Kiste 14, Fach 7); origineel op papier.